Årstämma 2021

Vi är mycket tacksamma för att ni engagerar er i föreningen.

Årsstämman 2021 är bestämd till den 25e april 19:00.

Fram till dess får ni gärna läsa igenom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse, resultaträkning samt budget och dagordning här nedan.

 

DAGORDNING POPULÄR POESI 25e APRIL 2021 19:00

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande  av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av medlemmarna i rätt tid inkomna förslag (motioner).
 12. Valärenden: a) Revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en sammankallande ska utses.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Fastställande av dagordning.

 

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

PP Budget 2021

PP resultaträkning 2020