Meny Stäng

Revolution i rytm och ton: Ett nedslag i den svenska motståndsmusiken

Av Hannah Ohlén

Svenska Akademien. Foto: Joakim Olander. CC BY-SA 2.0
Svenska Akademien. Foto: Joakim Olander. CC BY-SA 2.0

Som ung man uttryckte den tyskjudiske författaren Peter Weiss en rädsla för att hamna ”på andra sidan”. Han åsyftade andra sidan om Auschwitz – med andra ord – insidan. Inom litteraturen finns det hyllmeter av skildringar över motstånd mot makten, däribland den klassiska berättelsen i Motståndets estetik (1975-81) av Weiss. Trilogin tar spjärn i 1930-talets fascistiska mellankrigsår. Berättarjaget är en strävsam arbetare som rör sig mellan de europeiska städerna sökande efter frigörelse genom motstånd.

Här framträder minnet och glömskan som två centrala figurer som spelar mot varandra. Dessa begrepp dyker frekvent upp inom många litterära genrer, i synnerhet i det som J.P. Sartre benämnde som ”den engagerade litteraturen”. Den engagerade litteraturens främsta sprängkraft ligger i att visa på avståndet till det vi betraktar som verkligt, bryggan över gränslandet mellan det reella och det existentiella. Sartre menade att vi genom att ock