Meny Stäng

Urtidsgrå augustidagar: Hans Larssons diktning och första världskriget

Av Hampus Östh Gustafsson

Hans Larsson

Efter den varmaste sommaren i mannaminne har världen förankrats i regnets våld. Genom ett fönster betraktar jag ännu en grå augustidag när jag skriver denna text. Sommaren är över, men än har inte höstlöven fått möjlighet att ge tillvaron ny färg.

Jag sitter i källaren på ett bibliotek. Universitetets wifi når inte fram, trots fönsteröppningen bredvid mig. Efter tålamodsprövande väntan lyckas jag ladda DN-appen på min iPhone. Där läser jag om upptrappning vid ukrainska gränsen, IS härjningar i Irak, offentliga nazistmöten i den svenska valupptakten och sjukdomsepidemier – ja, även om en pojke som dödats av en manet. Det får mig att tänka. Plötsligt känns det som om världen satts i brand på så många platser samtidigt. Men varför ser jag inga flammor omkring mig, utan bara ett grått augustiregn? Nog för att man nyss kunde känna röken från en skogsbrand inte så långt bort, men de riktiga bränderna – hur kan jag egentligen sitta här i mitt källarhål, så oberörd, så avskärmad från dem?

På bordet framför mig ligger en bok uppslagen. Jag läser en dikt, ”Augustidagar 1914”, och inser att jag inte är den förste att drabbas av sådana frågeställningar. Världen har satts i brand så många gånger. Men frågan är om någon annan brand varit lika omstörtande som den som utbröt under sensommaren 1914?

Första världskriget kom att aktualisera en djup krismedvetenhet och känsla av att det traditionella Västerlandet gått förlorat. W. B. Yeats rader från The Second Coming (1919) är flitigt citerade i olika försök att karaktärisera den nya situationen:

Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned

 

Läs resten av essän i Populär Poesis tryckta tidskrift. Beställ den i kiosken!

 

Första världskrigets särart har vid upprepade tillfällen betonats, inte minst i hur det kastade gamla synsätt över ända och föranledde mycken och grundläggande reflektion över människans och tillvarons väsen. Kriget upplevdes som ett radikalt brott i historien, även av många som befann sig långt ifrån fronten. Som idéhistorikern Svante Nordin skriver i Filosofernas krig (1998) blev det ”omöjligt att tänka på något annat, tala om något annat. Trycket av de väldiga händelserna dominerade tillvaron, det förflutna under tiden före kriget tycktes med ens oändligt avlägsen, ja overkligt.” Han betonar också hur kriget kom att förändra det intellektuella rummet: ”Nya villkor uppstod för den filosofiska debatten” när den mänskliga existensens villkor ställdes på sin spets.

Den blide och poetiske tänkaren
En av de filosofer som kom att grubbla över kriget var Hans Larsson (1862-1944), från 1901 professor i Lund och sedermera ledamot av Svenska Akademien. Han hade växt upp i ett lantbrukarhem och var kusin till författaren Ola Hansson. I det svenska intellektuella landskapet utmärkte han sig som en lärd humanist och intog en slags mentorsställning. Av vissa kallades han ”Kloke-Hans”, men också ”den blide tänkaren”. Det var sällan han intog ytterliga ståndpunkter. Dock kompromissade han aldrig när det gällde att stå upp i kampen för humanism och människovärde. Han kunde därför skriva både upprört och med stor passion. Ofta deltog han i den politiska debatten i dagspressen, men engagerade sig även i folkbildningsrörelsen. På baksidan av Alf Nymans biografi från 1945 kan man läsa att ”Ingen svensk tänkare har betytt så mycket för folkets breda lager som Hans Larsson”. Nu var Nyman förvisso partisk som en av Larssons filosofiska lärjungar, men något ligger det nog i beskrivningen ändå. Hans Larsson var ovanligt folkkär för att vara filosof.

Den lundensiska tänkaren gjorde sig emellertid inte enbart känd som filosof, utan även som skönlitterär författare och litterär teoretiker. Larssons allra första publikation bar titeln Intuition. Några ord om diktning och vetenskap (1892). Skönlitteraturen kom sedan att spela en viktig roll i hans filosofiska texter. 1899 gav han till exempel ut Poesins logik. Tio år senare släppte han diktsamlingen På vandring, vilken bland annat innehöll skånska hembygdsskildringar och var författad på varierande versmått, alltifrån hexameter till fri, orimmad vers.

Poesin kom också att vara viktig för honom under 10-talet. Vid årtiondets slut publicerades essäsamlingen Under världskrisen (1920). I den gick Larsson bland annat i polemik mot de så kallade ”1914 års idéer”, vilka förknippades med nationalistiska och konservativa intellektuella som Fredrik Böök, Sven Hedin, Rudolf Kjellén och Vitalis Norström. Enligt Nyman strävade Larsson bland annat efter att ”bekriga maktpolitikerna med diktarnas vapen” och genom att anknyta ”till en äldre normfilosofisk och kulturidealistisk traditionslinje i svensk skaldekonst och spekulation”. Inte minst sökte han uppbåda skalder som Viktor Rydberg och Esaias Tegnér mot de maktpolitiska förespråkare han fann samtiden överfylld av. Som titeln antyder handlade flera av essäerna om att försöka förstå den djupa kris världen hade hamnat i.

I en av dem, ”Efter två år” (1916), frågade Larsson hur människosläktet, ”som haft det tunga ödet att kämpa denna kamp, [skulle] kunna leva drägligt? Att ha varit med om detta oerhörda utan att kunna peka på något resultat!” I en annan text, ”»Det är bäst som sker»” (1917), diskuterade han hur vissa vid krigets början hade – genom en felaktig tolkning – anammat Hegels lära ”om att det som är verkligt också är förnuftigt” [med Larssons ord]. De hade menat att när kriget väl skedde var det tvunget att ha en mening och att det därför gick att se något gott i det. Användandet av en sådan strategi betecknade Larsson dock som en instinkt människan alltid använt ”för att kunna uthärda, när det blev för svårt”, inte minst via religion och darwinism. Att se det inträffade som något nödvändigt och gott var alltså en klassisk försvarsmekanism.

Under Larssons samtida världskris fann han att de yttre händelserna hade blivit människan övermäktiga. Men detta betraktade han i ”»Det är bäst som sker»” som en del av en ständig kamp, i vilken den mänskliga individen stod emot universums nödvändighet. ”Tidtals gör människan ett ryck, ställer sig fri och suverän och mäter med sitt mått. Så märker hon småningom sin begränsning och införlivar sig med det hela; för att återigen känna sig av detta paralyserad och tvungen att rädda sig ut. Så skall det bli alltid.”

Tematiken syns i den dikt som inleder essäsamlingen: ”Augustidagar 1914”. Dikten är en reaktion på krigsutbrottet och erbjuder en reflektion över människans eviga kamp för att höja sig över tillvarons nödvändighet. Ända sedan Herakleitos har filosofer grubblat över krigets väsen och oftast betraktat det som en nödvändig del av tillvaron. Hur ställde sig Larsson till detta: såg han kriget som människans eviga följeslagare?

Sommar och höst, lärkor och rovfåglar
Dikten består av fyra delar. Den första tar sin utgångspunkt i vad som förefaller vara en teckning av ”la belle époque” – den fredliga, optimistiska tid som ansågs ha föregått första världskriget, en tid som framstod likt en evig sommar:

Var dag förnyad strålar
av fyllig sommarglans,
min vik sig djupblå målar,
som oro aldrig fanns.

Optimismen och den fridfulla stämningen i strofen ovan går inte att ta miste på. Men så kommer det plötsliga brottet – i första d