Bruno K. Öijers intermediala poesi

Av Peter Nyberg

Bruno K Öijer. Foto: Maya Eizin Öijer
Bruno K Öijer. Foto: Maya Eizin Öijer

Mikael Askander forskar inom intermedialitet vid Lunds universitet. Till våren kommer hans bok Poesier och kombinationer: En essä om Bruno K. Öijers intermediala poesi.

Intermedialitet är inte ett allmänord men det dyker upp i kurserna vid universiteten, exempelvis i litteraturvetenskap. Mikael Askander är universitetslektor på avdelningen för intermediala studier vid Lunds universitet och har ägnat ansenlig tid åt att studera
poeten Bruno K. Öijer ur ett intermedialt perspektiv.

Enkelt uttryckt kan man säga att intermedialitet handlar om hur medier samverkar på olika sätt. Inom forskningen delas den samverkan upp på olika plan, berättar han.

– En central fråga här att arbeta med är: “Hur skapas mening då flera olika medieformat samspelar?” Det handlar dels om att olika medier kan kombineras (exempelvis ord och bild i en serietidning eller i ett fotoreportage), dels om hur något (exempelvis en berättelse) har flyttats över från ett medialt sammanhang (exempelvis en roman) till ett annat medialt format (exempelvis en film). Att jämföra medier kan också vara ett intermedialt studieobjekt: Vad skiljer generellt exempelvis ord och bild åt i deras sätt att
förmedla något?


Läs resten av reportaget om Mikael Askanders forskning om Bruno K. Öijer i julnumret 2015 av Populär Poesi genom att bli medlem: Medlemskap.