Kindertotenlieder: att erfara det oupplevda

TEXTARKIV

KINDERTOTENLIEDER

ATT ERFARA DET OUPPLEVDA

Vad skulle kunna driva en person till att skriva mer än fyrahundra dikter på samma tema under ett år? Flera poeter kanske skulle kunna ta sig an en sådan uppgift som ett slags stålbad, eller för att med disciplin utverka konstnärlig utveckling, men Friedrich Rückert gjorde det som en reaktion på en traumatisk erfarenhet. Mellan 1833 och 1834 skrev han svindlande 428 dikter betitlade Kindertotenlieder. Den utlösande faktorn för denna i det närmaste frenetiska kreativitet var hans två barns död i scharlakansfeber. Sommaren 1907 drabbades Gustav Mahlers döttrar av samma sjukdom, och en av dem avled i sviterna. Då hade han redan tre år tidigare avslutat kompositionen av Kindertotenlieder, en tonsättning av fem av Rückerts dikter.

 

Mahler har alltså närmat sig texterna som fiktioner. I arbetet med Kindertotenlieder bearbetades någonting han själv saknade erfarenhet av, men kunde närma sig med hjälp av dikten. Att spekulera i varför Mahler valde att ge sig i kast med Rückerts, enligt Karen Painters analys i Mahler and his world, terapeutiska texter, trots att han inte hade någon egen erfarenhet av förlusten av ett barn, är tämligen lönlöst. Men någonting i texten måste ha fångat honom och skapat en vilja till tolkning. Är detta möjligt att se för någon annan än Mahler? Kompositörens intention är förstås dold för oss, men någon slags nyckel till hans upplevelse (om än den intellektuella) torde finnas i hans urval av dikter och musikaliska tolkning av texterna.

 

Av de fem dikterna berör fyra förlust på ett generellt sätt och abstrakta bilder etablerar en känsla av avgrundsdjup sorg. I den inledande dikten positionerar sig diktjaget i den nya tillvaro som är konsekvensen av förlusten, och i den i sammanhanget bisarra insikten om att allt försiggår som vanligt, trots katastrofen. Vi anar också ett du, och en uppmaning om att ”inte innesluta natten” (min övers.) – att lämna mörkret utanför, och inte låta det ta över. Någonting som hade kunnat vara en uppmaning till en olycksbroder, men efter insikten om den ekande ensamheten snarast verkar vara ett desperat rop till det förlorade barnet. En invokation och förhoppning om att ljuset ska vara det som dröjer kvar i tomrummet hon lämnat efter sig.

 

I den andra dikten försöker diktjaget etablera en förklaring. Barnen var till låns, och måste återvända till den obestämda plats varifrån de kommit. Rückert tar också ett steg tillbaka från det i den föregående dikten betydligt starkare ”du” och låter föremålen för hans saknad blir okroppsliga ljusstrålar, vars öde styrs av naturlagar. De bilder som förekommer i dessa inledande dikter är stora, och alla i någon grad abstrakta. Ibland snarast metafysiska. Dimma sveper in och omsluter diktjaget och i följande passage blir barnens ögon stjärnor på himlavalvet:1

 

Sieh' recht uns an, denn bald sind wir dir ferne!

Was dir noch Augen sind in diesen Tagen:

In künft'gen Nächten sind es dir nur Sterne.

 

Look at us, soon we will be far away!

What are only eyes to you in these days,

in the coming night shall be your stars.

 

Rückert försöker inte förstå genom konkretiseringar utan lämnar sin erfarenhet som någonting ogreppbart. Men i den tredje dikten vänder sig Rückert mot en konkretisering. Barnens mor träder fram i en dörröppning:

 

Wenn dein Mütterlein

tritt zur Tür herein,

und den Kopf ich drehe,

ihr entgegen sehe,

fällt auf ihr Gesicht

erst der Blick mir nicht,

sondern auf die Stelle,

näher nach der Schwelle,

dort, wo würde dein

lieb Gesichten sein.

Wenn du freudenhelle

trätest mit herein,

wie sonst, mein Töchterlein.

 

When your mother

steps into the doorway

and I turn my head

to see her,

my gaze does not alight

first on her face,

but on the place

nearer to the threshold;

there, where

your dear face would be

when you would step in

with bright joy,

as you used to, my little daughter.

 

Modern, en människa av kött och blod ställs mot tomrummet, där barnet tidigare fanns och accentuerar det. Barnets frånvaro blir äntligen helt synligt, och ger vid handen vad den där abstrakta känslan av förlust appliceras på. Kontrasten till de föregående dikterna blir smärtsam.

 

Rückert lämnar sedan den abstrakta hållning gentemot erfarenheten som tidigare synts och presenterar med metaforer en förklaring av döden. Kanske är detta ett högst medvetet sätt att konkretisera sin egen erfarenhet.

 

Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen,

bald werden sie wieder nach Hause gelangen.

Der Tag ist schön, o sei nicht bang,

sie machen nur einen weiten Gang

 

I often think: they have only just gone out,

and now they will be coming back home.

The day is fine, don't be dismayed,

They have just gone for a long walk.

 

De har bara gått ut en stund. Någonting enkelt som ställs på sin spets i diktens sista strof:

 

Sie sind uns nur voraus gegangen,

und werden nicht wieder nach Hause verlangen.

Wir holen sie ein auf jenen Höh'n

im Sonnenschein, der Tag ist schön,

auf jenen Höh'n

 

They have just gone out ahead of us,

and will not be thinking of coming home.

We go to meet them on yonder heights

In the sunlight, the day is fine

On yonder heights.

 

De kommer inte att vända hemåt. Uttrycket närmar sig traditionella uttryck kring döden: ”att gå bort”. De har gått före oss. Den enda möjliga återföreningen finns i att försöka hinna upp dem, en egentligen mycket sorglig implikation om att Rückert här ser en möjlig försoning i sin egen död.

 

Bildspråket, med väder- och naturmetaforer har en tydlig förankring i romantikens estetik. De abstrakta bilderna är kanske ett sätt att distansera sig från erfarenheten, liksom synen på barnens död som någonting oundvikligt, ödesbestämt. Men det går inte att lösgöra sig från skulden. Trots att berättarjaget antyder en viss defaitism – maktlösheten inför febersjukdomen - inträder i svitens sista dikt en smärtsam ångerfullhet: Jag borde inte ha släppt ut dem i det här vädret, inte utsatt dem för denna storm. Verket landar slutligen i ett hopp om en Gud som en annan föräldragestalt, en kraft som kan hålla sin hand över barnen på en plats dit faderns armar inte når. Inte en försoning, men en förhoppning.

 

När Mahler närmar sig verket verkar sångrösten drabbad av den ensamhet texten föreslår. Tonfallet är klagande och instrumenteringen föreslår ett stort avstånd mellan solisten och instrumentalisterna. Det saknas angivelse om vilken röst Mahler tänkt sig. Registermässigt är det möjligt för både bariton och mezzosopran att sjunga.2

 

Över huvud taget utnyttjar Mahler inledningsvis ett intimare anslag. Det storslagna som ibland syns i Rückerts text tycks egentligen stämningsmässigt ha fler beröringspunkter med Mahlers stora symfoniska verk. Mahlers tonsättning av Kindertotenlieder rör sig över huvud taget med tunnare och försiktigare instrumentering. Visserligen skulle detta kunna vara ett sätt att inledningsvis inte överspela textens dramatik. Dock sker en ökning av dramatiken i instrumenteringen för att nå en maximal spänning i slutet av ”Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen”. Först där korresponderar den helt med den dramatiska spänning som hela tiden hörts i solorösten, som understryker närheten till lyssnaren. Smärtan är lättare att identifiera sig i när den gestaltas av en mänsklig röst än av ett instrument, men amplifieras, och syns därmed tydligare, då den fullständigt matchas av instrumenteringen.

 

Över huvud taget utnyttjar Mahler en friare, mer progressiv form, trots Rückerts emellanåt formstarka text (två av dikterna är sonetter). Detta ger ett intryck av en flytande musikalisk helhet – ett enda verk i stället för fem tonsatta dikter. Flödet avbryts dock i den sista dikten, ”Im diesem Wetter”, där Mahler i stället låter musikaliska upprepningar svara mot litterära dito. Samma melodislinga upprepas varje gång titelstrofen återkommer – den hamras in i lyssnarens medvetande och distansen mellan verkets avsändare och mottagare minskar ytterligare. Över huvud taget blir musiken här mer illustrerande. Repetitiva gungande rytmer ger ett stormigt intryck.

 

Slutligen löser dock Mahler upp de spänningar som växt fram i musik och röst genom verket. Som för att ge en försoning till Rückerts ord övergår han till dur, och ett solohorn bryter igenom stråkmattan som en solstråle genom åskmoln – ett grepp med stark symbolkänsla, som känns igen från andra verk med dödstematik, exempelvis Verdis rekviem3, men även i Mozarts rekviem i övergången från Angus Dei till Lux Aeterna – ”det eviga ljuset” där det musikaliska greppet förstärks av satsernas titlar. 4

Erfarenheten är ett vanligt argument för autenticitet, som ibland även får tjänstgöra som kvalitetsargument. På samma sätt är ”igenkänningsfaktor” någonting som populärt bedöms hos samtida verk och ofta står för någonting positivt. Mahler närmade sig i stället Kindertotenlieder med inlevelse, och hävdade efter sin dotters bortgång att han inte skulle ha kunnat genomföra tonsättningen efter tragedin. Mahlers tonsättning hjälper mig inte att förstå erfarenheten att förlora ett barn, och det tror jag inte att ett verk kan åstadkomma fullt ut. Men viljan att ta sig an en tematik blir en uppmuntran till inlevelse som kan bli en lika stark väg in i verket som igenkänningen i den egna erfarenheten. Om vi får tro Mahler själv kan alltså erfarenheten även fungera som ett hinder för skapandet.

 

Hjälper verket mig att förstå eller förstår jag verket först när jag har upplevt dess förutsättningar? Mahler och Rückert närmade sig Kindertotenlieder från varsitt håll. Rückert som någonting terapeutiskt, sprunget ur erfarenheten. Mahler som ett utforskande av ett konstärligt uttryck av en känsla. När han själv stod med samma erfarenhet fanns en annan kraft i texten och hans utsaga om verkets omöjlighet efter tragedin implicerar att han ansåg sig förstå verket först i efterhand. Vi kommer aldrig att få veta hur det låtit om den tonsatts några år senare, eller om tonsättningen över huvud taget inte hade funnits.

 

Mahler presenterar i sin tonsättning av Kindertotenlieder inte det fullständiga verket utan låter fem dikter representera sin upplevelse, varför slutet av tonsättningen är särskilt intressant. Det blir snarare försoningen i Mahlers upplevelse som presenteras i slutet. Ett hoppfullt avslut – kanske är det just detta hopp som känns omöjligt efter erfarenheten. Kanske har erfarenheten inte omöjliggjort verket utan bara omöjliggjort det verk han redan skrivit. Uttalandet om verkets omöjlighet efter dotterns död får mig att föreställa mig ett alternativt verk där slutet är mindre hoppfullt eller där andra dela ur diktcykeln får tjänstgöra som text.

 

Det viktigaste med erfarenheten i det här fallet blir ändå att den genom Rückerts skrivande är förutsättningen för den musikaliska tolkningens varande. Utan Rückerts erfarenhet blir ju Mahlers inlevelse omöjlig. Denna inlevelse som kanske senare kan bli meningsskapande i en traumatisk situation. Inlevelsen får i fallet med Kindertotenlieder en särskild betydelse då verket från början inte var avsett för publicering, och kanske hade vi i dag inte tagit del av det om Mahler inte bestämt sig för att tonsätta det. Han tillgängliggör alltså diktsviten på flera sätt. Jag har själv inga barn och kan inte identifiera mig med rädslan för att förlora ett, knappast ens leka med tanken, men Rückert och Mahler förmedlar i Kindertotenlieder en bild av en känslomässig utsatthet som blir svår att förneka när den förknippas med någonting som har en så stor vardaglig närvaro som föräldraskapet. De gör med sina erfarenheter ett stort, och vad som förefaller mig sällsynt relevant anspråk på läsarens och lyssnarens inlevelse. Att ägna en enskild händelse 428 dikter verkar efter att ha tagit del av Mahlers och Rückerts verk inte längre särskilt främmande.

 

Johanna Bengtsson

red@popularpoesi.se

Johanna Bengtsson skriver masteruppsats i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ägnar det mesta av sin fritid åt klassisk musik, oftast genom att spela i symfoniorkester.

1. Den engelska översättningen som används i textexemplen är trogen Rückerts original snarare än tolkande och gjord av Emily Ezust.

2. Kindertotenlieder framförd av bariton, Dietrich Fischer-Diskau med Berlinerfilharminikerna under ledning av Karl Böhm: http://www.youtube.com/watch?v=6O8Jn-Uk56k . Kindertotenlieder framförd av mezzospopran Anne-Sofie von Otter med Wienerfilharmonikerna under ledning av Pierre Boulez: http://www.youtube.com/watch?v=axLgO9jwoLw .

3. Här finns sista satsen, Libera me, framförd av Berlinerfilharmonikerna, Svenska Radiokören och sopransolisten Angela Gheorghiu, dirigerat av Claudio Abbado: http://www.youtube.com/watch?v=9Vm_uIKVHQo .

4. Här är Mozarts rekviem i sin helhet framfört av Wienersymfonikerna och Wiener Staatsopernchor, dirigerade av Hugo Käch: http://www.youtube.com/watch?v=-1DsJ5YQr5s .

 

 

 

Gustav Mahler med en av sina döttrar Foto: gustavmahler.com
Friedrich Rückert. Foto: Nationalgalleriet i Berlin.
Gustav Mahler Foto: Johann Jaritz

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER